logo klubo logologo

  Flag

Sidnėjaus lietuvių vaikų klubas - mokykla

"Kokia ateitis laukia Lietuvos, priklauso ir nuo mūsų, ir nuo mūsų vaikų. Valstybę sudaro ne mūšių datos, ne pinigų pavadinimas ir ne architektūros epochos. Valstybę sudaro jos žmonės. Šiandieninę, 1000 metų senumo Lietuvą sukūrė žmonės. Jie vijo priešus, statė pilis, arė žemę ir kepė duoną, kaldino pinigus ir prekiavo, garsino savo šalį gerais darbais ir drąsiais poelgiais.

Lietuvių tauta - garbinga ir sena, turinti kuo didžiuotis ir pasidžiaugti: savita kalba, įdomiais papročiais, gyvensena, turtinga ir įspūdinga tautos istorija, gyvenant šalia didelių ir įtakingų valstybių. Kokie mes būsime ateityje, priklauso nuo tautos, nuo kartų, kurios išauga iš sodinukų - berniukų ir mergaičių.

Argi ne būtų puiku, kad lietuvių vaikai Lietuvą pažintų ir mylėtų, kad gerbtų savo protėvius ir sugebėtų laisvai mąstyti, išmanydami valstybės garbingą istoriją" (pagal Vytauto Kandroto "Lietuvos istoriją").

Sidnėjaus lietuvių vaikų mokyklėlė gyvavo daugiau nei 20 metų ir jai sėkmingai iki 2006 metų vadovavo mokytoja p. Jadvyga Dambrauskas. Vėliau iniciatyvos ėmėsi Kristina Cox-Rupšienė ir jos pagalbininkės Virginija bei Marina.

Mokyklėlė buvo atkurta Jolantos Beitnaraitės iniciatyva ir 2013 metų rugsėjo mėnesį pradėjo naujuosius mokslo metus. Nuo 2014 metų sausio mokyklėlės pamokėles ėmėsi dėstyti ir Sandra Jeglinskė. Laikui bėgant į pamokas ateina vis daugiau ir daugiau vaikų su savo tėveliais Mokinukai sėkmingai surengė puikius pasirodymus šv Kalėdų, Vasario 16 ir Motinos dienos progomis.

2014 metų rugsėjo mėnesį, mokytojos Sandros Jeglinskės dėka, mokyklėlė laimėjo Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projekto konkursą ir sulaukė finansinės paramos iš Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijos (LŠMM). Iš gautų lėšų mokyklėlė įsigijo vadovėlių "Gilė", "Pupa", "Riešutas", pasakų ir eilėraščių knygelių.

Nuo 2016 metų gegužės mokyklėlės veiklai pradėjo vadovauti Raimonda Kniūkštė. Ji formuluoja veiklos ir mokymo programų rengimą bei tęstinumą, koordinuoja mokyklos veiklą, rūpinasi mokyklėlės intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, palaiko ir stiprina glaudžius ryšius su kitomis Australijos lituanistinėmis mokyklomis bei Tautinių mažumų ir išeivijos departmentu prie LRV. Raimondos dėka mokyklėlė dalyvauja dviejuose Europiniuose etwinngso projektuose "Lietuva - Europos Sąjungos pynėje" ir kitas "DROPLET'S TRAVEL". Projektą koordinuoja ir vadovauja Dalia Solovjovienė. Vadovė siekia sėkmingai įvykdyti šiuos projektus ir gauti Europos kokybės ženklelio apdovanojimą.

Mokyklėlės veiklą kas metai finansiškai paremia Australijos lietuvių fondas (ALF), padėdamas įsigyti rašymo priemonių, popieriaus, sąsiuvinių, vaizdinių mokymo priemonių.

Sidnėjaus lietuvių vaikų mokyklėlės tikslai: mokyti vaikus rašyti ir skaityti lietuviškai, tautosakos, tradicinių lietuviškų šokių ir žaidimų, sudaryti vaikams galimybę kalbėtis su bendraamžiais lietuviškai. Į mokyklą priimami vaikai nuo 2 iki 10 metų, taip pat tėveliai, norintys išmokti lietuvių kalbą ir visi kiti geros valios žmonės, prijaučiantys lietuvybei, jos istorijai ir kultūrai.

Sidnėjaus lietuviška savaitgalio mokyklėlė yra ne pelno siekianti edukacinė veikla,  išsilaikanti iš ALF, LŠMM paramos, ir mokinių tėvelių mokesčio už pamokėles. Pamokėlės yra mokamos.

Informacija apie Sidnėjaus lietuvių vaikų klubo veiklą skelbiama Sidnėjaus lietuvių informacinio centro SLIC puslapyje, taip pat paminėta ir VDU projekto "Lituanistinis modelis" puslapyje.